Rozejście mięśnia
prostego brzucha

Kompendium wiedzy z zakresu
Rozejścia Mięśnia Prostego Brzucha

Regualmin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu diastasisrectistop.com

 1. Postanowienia ogólne
  1. Poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć zgodnie z poniższym opisem:   
   1. Usługodawca – Meavita Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Zarotyński z siedzibą w Krakowie ul. Rusznikarska 14 lok. XX,
   2. Usługa podstawowa – usługa, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników,
   3. Usługa dla Fizjoterapeutów – usługa, która jest dostępna dla Fizjoterapeutów zarejestrowanych w Serwisie,
   4. Fizjoterapeuta – osoba, której przysługuje prawo posługiwania się tym tytułem zawodowym zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994),
   5. Profil użytkownika – zestaw informacji przypisanych do Konta,
   6. Konto – oznaczona unikalną nazwą funkcjonalność Serwisu przypisana do konkretnego Fizjoterapeuty, umożliwiająca zarządzanie danymi w sposób zindywidualizowany i chroniony; zmiany na Koncie dokonywane są przez Usługodawcę na wniosek Fizjoterapeuty,
   7. Baza fizjoterapeutów – baza informacji na temat Fizjoterapeutów utworzona w oparciu o informacje podawane przez użytkowników zarejestrowanych, a wprowadzane przez Usługodawcę i dostępna dla użytkowników, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo nie publikowania niektórych informacji. Informacja o danych publikowanych i nie publikowanych podawana będzie na stronie rejestracyjnej.
   8. Baza wiedzy – wszelkie informacje fachowe dotyczące tematyki Serwisu umieszczone w Serwisie przez Usługodawcę i dostępna dla użytkowników, złożona przede wszystkim z najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, filmów edukacyjnych, materiałów do pobrania w formacie pdf,
   9. Serwis – zespół usług i funkcjonalności dostępnych pod adresem www.diastasisrectistop.com obejmujących Bazę fizjoterapeutów i Bazę wiedzy,
   10. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu dostępnego pod adresem www.diastasisrectistop.com.
  2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 2. Rodzaje usług
  1. W ramach Serwisu dostępne są następujące rodzaje usług:
   1. Usługa podstawowa
   2. Usługa dla Fizjoterapeutów.
  2. W ramach Usługi podstawowej Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z:
   1. przeglądania zawartości Serwisu,
   2. korzystania z Bazy wiedzy,
   3. zgłaszania reklamacji.
  3. W ramach Usługi dla Fizjoterapeutów Użytkownik zarejestrowany może korzystać z Usługi podstawowej, a ponadto z:
   1. zawnioskowania o założenie własnego Konta Fizjoterapeuty, pod warunkiem spełnienia wymagań,
   2. wnioskowania o zmianę danych lub usunięcie Profilu użytkownika.
  4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za świadczone Usługi dla Fizjoterapeutów po wcześniejszym powiadomieniu oraz przy zachowaniu prawa rezygnacji z usług.
  5. Utrzymywanie serwisu finansowane jest m.in. z umieszczania reklam i programy partnerskie. Poprzez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie reklam i organizowanie programów partnerskich przez Usługodawcę.   
 1. Warunki techniczne świadczenia usług
  1. Usługi są świadczone za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Użytkownicy zamierzający korzystać z Serwisu zobowiązani są:
   1. posiadać dostęp do sieci Internet,
   2. korzystać z przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji, przy czym Usługodawca dopuszcza stosowanie następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Edge, Chrom, Opera, Safari.
  3. Zabronione jest stosowanie oprogramowania, które może zaszkodzić działaniu Serwisu lub pobierać dane umieszczone w serwisie w sposób automatycznych lub masowy.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne).
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zaprzestania świadczenia Usług w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych i naprawczych.
 1. Umowa o świadczenie usług, rejestracja, logowanie, konta i profile
  1. Użytkownik niezarejestrowany zawiera umowę o korzystanie z Serwisu poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. W przypadku pobierania materiałów użytkownik będzie proszony o akceptację Regulaminu. W tym przypadku umowa zawierana jest na czas faktycznego korzystania z serwisu oraz informacji pobranych za jego pomocą.
  2. Użytkownik zarejestrowany zawiera umowę o korzystanie z Serwisu poprzez dokonanie rejestracji oraz akceptację Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności. W takim przypadku umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Umowa taka może być w każdym czasie wypowiedziana. Wypowiedzenie umowy można dokonać składając odpowiednie oświadczenie za pomocą Serwisu lub wysyłając oświadczenie pisemne na adres Usługodawcy. Po wypowiedzeniu umowy widoczność w sieci internet danych Użytkownika zarejestrowanego zostanie niezwłocznie usunięta. Usługodawca zastrzega, że może nadal przetwarzać niektóre dane osobowe w celach wykazania prawidłowego świadczenia usługi oraz w celach statystycznych. Dane te będą zabezpieczone i nie będą udostępniane osobom trzecim. Na wniosek osoby, której dotyczą Usługodawca ujawni jakie dane przetwarza. W przypadku likwidacji Serwisu dane zostaną skasowane.
  3. Poprzez zawarcie umowy Użytkownik niezarejestrowany wyraża zgodę na: przetwarzania danych dotyczących logów przez Usługodawcę.
  4. Poprzez zawarcie umowy Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na czynności opisane w pkt. 4.3 a ponadto:
   1. wykorzystywania na potrzeby Serwisu informacji podanych w czasie rejestracji oraz podczas aktualizacji Profilu użytkownika, w szczególności publikowania w serwisie informacji o uzyskanych kwalifikacjach, fotografii osób, fotografii dyplomów i innych podanych informacji i danych,
   2. otrzymywania powiadomień na wskazany adres e-mail dotyczących funkcjonowania Serwisu, zmianach Regulaminu i informacji handlowych.
  5. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie http://diastasisrectistop.com/fizjoterapeuci i zaakceptowanie oświadczeń dotyczących Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
  6. Dane są następnie przekazywane do operatora, który weryfikuje informacje podane w formularzu i jeśli są one poprawne tworzy dla użytkownika Konto i Profil. Usługodawca ma 14 dni na weryfikację danych i utworzenie Konta i Profilu, odrzucenie wniosku lub wezwanie do jego uzupełnienia.
  7. Fizjoterapeuta w celu potwierdzenia uprawnień do wykonywania zawodu zobowiązany jest do udostępnienia: numeru w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów lub kopii dokumentu, z którego wynikają jego uprawnienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakwestionowania udostępnionego dokumentu w przypadku wątpliwości co do jego treści lub autentyczności. Do ukończenia rejestracji konieczne jest przesłanie obrazu (skanu) certyfikatu potwierdzającego zajmowanie się terapią rozejścia mięśnia prostego dna miednicy.
  8. Usługodawca posługuje się danymi Fizjoterapeuty podanymi przy rejestracji.
  9. Fizjoterapeuta zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 14 dni, zaktualizowania danych podanych przy rejestracji w przypadku ich zmiany.
  10. Serwis umożliwia dodawanie do Profilu  fotografii Fizjoterapeuty, która przedstawia osobę, której dane zostały wprowadzone przy rejestracji oraz do której to fotografii Fizjoterapeuta posiada prawa autorskie konieczne do korzystania i umieszczenia w Serwisie. Poprzez przesłanie fotografii Użytkownik udziela zezwolenia na opublikowanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku jak również udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, w celu promocji Usługodawcy, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, umieszczanie zdjęcia w bazach danych. Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
  11. Fotografie muszą mieć charakter profesjonalny. Nie jest dopuszczalne publikowanie fotomontaży. Usługodawca może usunąć zdjęcie nie spełniające powyższych wymogów. Serwis może dokonać automatycznego zmniejszenia pliku cyfrowego.
  12. Usługodawca może w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji samodzielnie dokonać zmiany danych lub dezaktywować konto, np. w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu lub śmierci.
  13. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika zarejestrowanego więcej niż jednego konta.
  14. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  15. Poprzez pobranie materiałów z zakładki http://diastasisrectistop.com/pdfs Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę licencji, zgodnie z którą Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z pobranych materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji zwielokrotniania techniką cyfrową oraz wprowadzania do pamięci komputera oraz wydruku, na własny prywatny użytek. Zabronione jest rozpowszechnianie pobranych materiałów, umieszczanie w serwisach społecznościowych, czerpanie jakichkolwiek korzyści finansowych bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  16. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika narusza prawo, Regulamin lub godzi w wizerunek Serwisu.
  17. Usługodawca jest uprawniony do zmiany zakresu Usług oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inne osoby oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 1. Odpowiedzialność
  1. Fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji i danych , które udostępnił Usługodawcy.
  2. Usługodawca nie odpowiada za świadczenia zdrowotne świadczone przez Fizjoterapeutów. Za świadczenia te odpowiadają osoby, które je świadczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik zgadza się, że materiały i informacje umieszczane przez Fizjoterapeutów nie są weryfikowane przez Usługodawcę, tym samym Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
  3. Fizjoterapeuci podają informacje dotyczące własnej działalności na własną odpowiedzialność. Oświadczają oni jednocześnie, że materiały i informacje są prawdziwe i nie naruszą praw osobistych osób trzecich, ani praw autorskich oraz praw pokrewnych, oraz praw chronionych prawem patentowym. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia wobec Usługodawcy naruszenia praw osób trzecich Fizjoterapeuta w związku z umieszczeniem materiałów lub informacji przez Fizjoterapeutę, zobowiązuje się on zwolnić z odpowiedzialności Usługodawcę, w szczególności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy.
  4. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania osób, których Fizjoterapeuci pozyskają jako pacjentów na skutek działania Serwisu.
  5. Usługodawca nie udziela gwarancji na prawidłowe działanie Serwisu.
  6. W przypadku powzięcia informacji od organów Państwa lub organów samorządu fizjoterapeutów lub innych uprawnionych osób o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Fizjoterapeutę, Usługodawca może zablokować Konto i uniemożliwić dostęp do tych danych, za co nie ponosi względem Fizjoterapeuty odpowiedzialności.
  7. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z winy umyślnej Usługodawcy, nie dotyczy to konsumentów. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
  8. Baza wiedzy nie stanowi porady lekarskiej, jej celem jest spopularyzowanie wiedzy o rozejściu mięśnia prostego brzucha. Baza stworzona została w oparciu o ogólnodostępne źródła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za diagnozy postawione na podstawie prezentowanych opisów dolegliwości. Baza ma charakter poglądowy i powierzchowny. W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek oznak dolegliwości opisanych w bazie należy zasięgnąć opinii lekarskiej.
 1. Postępowanie reklamacyjne
  1. Usługodawca dokłada starań, aby Serwis działał prawidłowo, a ewentualne nieprawidłowości były usuwane niezwłocznie.
  2. Zastrzeżenia i uwagi należy zgłaszać wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: kontakt@diastasisrectistop.com.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni. Usługodawca może przesunąć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym zgłaszającego.
  4. Reklamacje dotyczące zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać nie później niż w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia.
  5. Zgłoszenie reklamacji wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymania wiadomości na podany adres e-mail.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku reklamacji:
   1. zgłoszonej niezgodnie z Regulaminem,
   2. zawierającej zwroty i wyrażenia obraźliwe lub niezrozumiałe,
   3. nieodnoszącej się do działania Serwisu.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
  2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika zarejestrowanego pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail, na minimum 14 dni przed ich wejściem w życie. Wysłanie korespondencji elektronicznej uważa się za doręczone jeżeli Usługodawca wysłał e-mail na podany adres. Zmiany Regulaminu zostaną także opublikowane na stronie internetowej Serwisu.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 4.11.
  4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2018r.

Jesteś fizjoterapeutą i zajmujesz się terapią Rozejścia Mięśnia Prostego Brzucha?

Wypełnij formularz, prześlij certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje i dołącz do grona specjalistów Rozejścia Mięśnia Prostego Brzucha (RMPB)!

Serwis powstał przy współpracy z Centrum Medycznym Meavita.


do góry